• DONATION

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WEST ISLAND OF MONTREAL

Church Office Hours: Mon-Thu 10 am to 5 pm, Friday 10 am to 1 pm.

Church is open during Office hours and on days and time when there is a Divine Liturgy or Service.

Our Chanter

 

ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΥΡΟΣ

Ο Κωνσταντίνος Λαγούρος εγεννήθη εις Αθήνας (Ν. Φιλαδέλφεια, 1930) όπου παρηκολούθησε την στοιχειώδη και μέσην εκπαίδευσιν.

ΣΠΟΥΔΑΙ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Εσπούδασε Φυσικήν εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών και ειδικεύθηκε εις την Φυσικήν της Ατμοσφαίρας και την Μετεωρολογίαν. Από του 1956 έως του 1967 διετέλεσε βοηθός της έδρας της Μετεωρολογίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών υπό τον ακαδημαϊκόν καθηγητήν και Πρύτανιν Ηλ. Μαριολόπουλον. Κατά τα έτη 1958-1960 μετέβη εις Γαλλίαν με υποτροφίαν του γαλλικού κράτους και εσπούδασε Φυσικήν της ανωτέρας ατμοσφαίρας εις το Πανεπιστήμιον της Σορβόννης (Παρίσι) και την Ανωτάτην Σχολήν Μετεωρολογίας της Γαλλίας.

Ηλθε στον Καναδά 1967 και συνέχισε τις σπουδές του, τόσον εις τα φυσικομαθηματικά όσον και εις άλλους επιστημονικούς τομείς, δια προσωπικήν του εγκυκλοπαιδικήν κατάρτισιν: ανώτερα Μαθηματικά, Πληροφορική, Ιστορία της Μουσικής, Ιστορία της Τέχνης, Φυτογεωγραφία, Παιδαγωγικά, Αστρονομία, Ιστορία της επιστημονικής γνώσεως, Ψυχολογία της μαθήσεως, Σπουδή της Καινής Διαθήκης, Ιστορία της βιβλικής Φιλολογίας, Ιστορία του ελληνικού Πολιτισμού, Σπουδή της παγκοσμίου Γεωγραφίας). Εδίδαξεν περί την 30ετίαν ανωτέραν Φυσικήν εις το Κολλέγιον Édouard-Montpetit. Διετέλεσε Διευθυντής του ελληνικού σαββατιανού Σχολείου ΟΜΗΡΟΣ. Τέλος εις το ως άνω Κoλλέγιoν εδημιούργησε και εδίδαξε ειδικόν μάθημα, Ρhysique de la musique et de la couleur (Φυσική της Μουσικής και του Χρώματος).

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝTIΝΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ

Η ασχολία του με την Βυζαντινήν Μουσικήν ήρχισε από την πρώτην παιδικήν ηλικίαν. Είχε την αγαθήν τύχην να έχη διδασκάλους τους αρίστους και ονομαστούς Ιεροψάλτας της εποχής εκείνης καταγόμενους τους πλείστους εκ Κωνσταντινουπόλεως και Μ. Ασίας. Εκ παραλλήλου εφοίτησεν εις το Ωδείον Αθηνών προς τελειοποίησιν του εις την θεωρίαν της μουσικής. Έψαλλε επί 12ετίαν ως πρώτος Δομέστιχος του αειμνήστου πρωτοψάλτου Γ. Σύρκα εις τον Ι. Ναόν του Αγ. Κωνσταντίνου Ομονοίας Αθηνών και εν συνεχεία ως Α΄ Ιεροψάλτης εις τον Ι. Ναόν Παναγίας των Βλαχερνών, της τότε Μητροπόλεως Πειραιώς, νυν Νικαίας. Επίσης κατά την διάρκειαν των σπουδών του εις το Παρίσι έψαλλε εις τον εκεί Μητροπολιτικόν Ναόν ως πρωτοψάλτης μετά του εκλεκτού πρωτοψάλτου Κων/νου Ζόππα, τότε νέου φοιτητού όντος και εκείνου.

Από του 1968 είναι Πρωτοψάλτης της ελληνικής Κοινότητος Μόντρεαλ, στον Ι. Ναόν Κοίμηση της Θεοτόκου, και από δε του 1975 ανέλαβε εις τον νέον μεγάλον I. Ναόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου και διηύθυνε τον 40μελή βυζαντινόν χορόν κατά τον μέγαν πανηγυρικόν εσπερινόν εις τον οποίον εχοροστάτησεν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά την διέλευσιν του από το Μόντρεαλ την 31ην Μαΐου 1998.

Την 1ην Ιουνίου 1999 του απενεμήθη υπό του Μητροπολίτου Καναδά το οφίκιον του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Καναδά εις ειδικήν αρχιερατικήν προς τούτο τελετήν. Επίσης, το 1997 έγινε από τους πολυάριθμους μαθητάς του ειδική τελετή δια να τιμηθή το 30ετές έργον του εις τον Καναδά. Από του 1999 διδάσκει Βυζαντινήν Μουσικήν και Υμνολογίαν εις το Ορθόδοξον Τμήμα της Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Sherbrooke, εις Μόντρεαλ. Διευθύνει την εν Μόντρεαλ Σχολήν Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μ. Καναδά. Πλείστοι άριστοι σήμερον Πρωτοψάλται και Ιερείς, καθηγηταί βυζαντινής μουσικής, Μοναχοί και Ιεροψάλται υπήρξαν μαθηταί του εις Καναδά, ΗΠΑ και Ελλάδα.

Από του 1968 είναι Πρωτοψάλτης της ελληνικής Κοινότητος του Montreal West Island, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Το 1977 κατήρτησε τον ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΧΟΡΟΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ και έδωκε πολλές συναυλίες καθώς και διαλέξεις επί διαφόρων θεμάτων: μουσικών, επιστημονικών, παιδαγωγικών κλπ. Επίσης επί σειράν ετών είχε ειδικήν επιστημονικήν εκπομπήν εις τοπικόν ελληνόφωνον ραδιοφωνικόν σταθμόν, οι δε μουσικές διαλέξεις περί βυζαντινής μουσικής και υμνολογίας, που έγιναν με την συνεργασίαν του αειμνήστου συναδέλφου του Πρωτοψάλτου Ματθ. Ανδρέου, άφησαν εποχήν. Τέλος από τον ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΧΟΡΟΝ έγιναν πολλές εκπομπές καθώς και συνεντεύξεις-παρουσιάσεις εις ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελληνοφώνους και γαλλόφωνους. Το 2003 εδώθη εις τον θαυμάσιον καθολικόν καθεδρικόν ναόν του Μόντρεαλ Notre-Dame συναυλία ενώπιον κυρίως ξενόφωνου πολυπληθούς ακροατηρίου (περί τας 3000) με μεγάλην έπιτυχίαν.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Εις τον επιστημονικόν τομέα, έχει γράψει: Φροντιστηριακά μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ καθώς και PHYSIQUE DE LA MUSIQUE δια τους φοιτητάς του ως άνω ομωνύμου μαθήματος. Υπήρξε συνεργάτης πολλών ελληνικών εγκυκλοπαιδειών, οπού έγραψεν εκατοντάδας άρθρων επιστημονικού περιεχομένου, όπως του ΛΕΞΙΚΟΥ ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ, εις 12 τόμους (1η έκδοσις), της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ εις 30 περίπου τόμους και του ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ της 1ης εκδόσεως). Μετέφρασε και απέδωσε εις τα ελληνικά δύο τομίδια της σειράς ΤΙ ΞΕΡΩ (QUE SAIS-JE?), Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ και ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ. Τέλος συνέγραψε το 4τομον ογκώδες έργον, εις το όποιον περιλαμβάνεται όλος ο φυσικός κόσμος (ενόργανος, ανόργανος και ουράνιος, πλην του ανθρώπου) τιτλοφορούμενον (όχι επιτυχώς) Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (Συστηματική εγκυκλοπαίδεια του Σύμπαντος).

Εις τον μουσικόν και εκκλησιολογικόν τομέα έγραψε πολλές μουσικές συνθέσεις. Κατήρτησε (1980) τον ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΠΙΝΑΚΑ κατά το νέον διωρθωμένον ημερολόγιον, αποτελούμενον από 40 πίνακας (εδημοσιεύθη τελευταίως εις το περιοδικόν ΣΥΜΒΟΛΗ, τεύχη 4 και 5, του οποίου είναι συνεργάτης), ασχολείται δε και με την συγγραφήν ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΥΠΙΚΩΝ της Εκκλησίας, την μελοποίησιν όλων των κανόνων του ενιαυτού, την σύνταξιν ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ κλπ.

SIGNUP TO OUR NEWSLETTER

OUR SPONSORS