• DONATION

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ / 40-DAY GREAT AND HOLY LENT

ΨΥΧΟΣΣΑΒΑΤΑ

Ψυχοσάββατο ονομάζεται το Σάββατο πριν από την Κυριακή των Απόκρεω και το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Αν και όλα τα Σάββατα του έτους είναι αφιερωμένα στις ψυχές των χριστιανών,που έχουν αποβιώσει ανά τους αιώνες, με την ελπίδα της ανάστασής τους κατά τη Δευτέρα Παρουσία, σύμφωνα με τις Γραφές, η Εκκλησία τιμά και ειδικά τη μνήμη τους τα δύο προαναφερθέντα Ψυχοσάββατα.

Το πρώτο Ψυχοσάββατο για φέτος, πέφτει στις 6 Μαρτίου.

Με τη μνημόνευση των προσφιλών μας προσώπων που έχουν αναπαυθεί εν Κυρίω, εντάσσουμε τους προαπελθόντας αδελφούς, πατέρες και μητέρες και συγγενείς, στην παρούσα ιστορία της Εκκλησίας, που δεν αποτελείται μόνο από τούς ζώντες, αλλά και από όλους αυτούς που δεν είναι παρόντες. Τα Ψυχοσάββατα μας θυμίζουν πως δεν είναι απόντες, αλλά βρίσκονται ανάμεσά μας μέσα στην Εκκλησία καί στην ιστορία μας.

Με αυτό τον τρόπο η μνήμη τους είναι αιώνια ζωντανή. Γι ‘αυτό το λόγο ψέλνουμε “Αιωνία η μνήμη”.

SATURDAY OF THE SOULS

Psychosavvato (Saturday of the Souls) is called the Saturday before the Lent (Apokreos Sunday) and the Saturday before the Pentecost.

Although all Saturdays of the year are dedicated to the souls of Christians who have fallen asleep over the centuries, in the hope of their resurrection at the second Coming of Christ, according to the Scriptures, the Church honors and especially their memory on the two aforementioned Psychosavvata

The first Psychosavvato for this year, falls on March 6.

The commemoration in the Saturday of the Souls of all those who have departed remind us that they are not absent from our lives, but they are present in the history of the Church, which is not constituted only by those who are alive, but also, of all those who had been baptized members of it in the past. They may not be alive in flesh, but they remain alive in the memory of God and of the Church.

For this reason, we chant and pray so that their memory may be eternal.

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στη διάρκεια της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής δεν τελούνται Λειτουργίες τις καθημερινές. Για να μην στερηθούν οι πιστοί το δώρο της Θείας Ευχαριστίας, γίνονται  Λειτουργίες κάθε Τετάρτη βράδυ, που αρχίζουν με την ακολουθία του Εσπερινού και συνεχίζονται με την Αναφορά σέ σύντμηση, με το σώμα και το αίμα του Κυρίου που έχουν καθαγιαστεί στην Λειτουργία της Κυριακής και χρησιμοποιούνται στη βραδινή Λειτουργία των Προηγιασμένων δώρων.

Με αυτό τον τρόπο οι πιστοί ενδυναμώνονται με το δώρο της Θείας Ευχαριστίας σε αυτή την περίοδο των πνευματικών αγώνων.

PRESANCTIFIED LITURGY

During the 40-day Lenten period there are no Divine Liturgies on weekdays.

In order not to deprive the faithful of the gift of the Eucharist, there are Presanctified Liturgies every Wednesday evening, which begin with vespers and continue with the Anaphora prayers in shortened form, because the body and blood of the Lord that have been consecrated in the Sunday Liturgy and are used in the evening service of the Presanctified gifts.

In this way the faithful are strengthened by the gift of the Eucharist in this period of spiritual struggles.

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Σε όλη τη διάρκεια της Αγίας Τεσσαρακοστής, κάθε Παρασκευή ψάλλεται ο Ακάθιστος Ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Επειδή η εορτή του Ευαγελισμού της Θεοτόκου συμπίπτει πάντοτε στην περίοδο της Σαρακοστής, και ο ύμνος έχει ουσιαστικά συντεθεί για να υμνήσει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπως φαίνεται και από την πρώτη Στάση, που αρχίζει με τον χαιρετισμό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παναγία

«Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ειπείν τη Θεοτόκω το Χαίρε»,

σε κάθε μια Παρασκευή ψάλλεται μια από τις τέσσερις στάσεις και στην Πέμπτη Παρασκευή της Σαρακοστής ψάλλονται και οι τέσσερις στάσεις που αποτελούν τον Ακάθιστο Ύμνο.

Με αυτό τον τρόπο ο θαυμάσια συντεθειμένος Ύμνος προς την Παναγία, πλήρης ποιητικής έξαρσης και πλούσιος σε θεολογικά μηνύματα εκφράζει την αγάπη και την αφοσίωση του λαού μας προς το λατρευτό πρόσωπο της Μητέρας του Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

AKATHIST HYMN

Throughout the 40-day Lenten period, every Friday the Akathist Hymn is chanted to the Most Holy Theotokos.

Because the feast of the Annunciation of the Holy Theotokos always coincides with the Lenten period, and the hymn has essentially been associated to praise the Annunciation of the Virgin Mary, as shown by the first Stasis which begins with the greeting of the God-sent Archangel Gabriel to the Theotokos: 

“An archangel was sent from Heaven to proclaim to the Theotokos: Rejoice!”,

on each Friday one of the four Stasis is chanted and on the Fifth Friday of Lent all four Stasis that make up the Akathist Hymn are chanted.

In this way the wonderfully worded Hymn to the Theotokos, full of poetic exaltation and rich in theological meaning expresses the love and devotion of our people to the beloved peson of the Mother of God and our Lord Jesus Christ.

 

SIGNUP TO OUR NEWSLETTER

OUR SPONSORS