ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ-SATURDAY OF THE SOULS

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Ψυχοσάββατο ονομάζεται το Σάββατο πριν από την Κυριακή των Απόκρεω και το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Αν και όλα τα Σάββατα του έτους είναι αφιερωμένα στις ψυχές των χριστιανών,που έχουν αποβιώσει ανά τους αιώνες, με την ελπίδα της ανάστασής τους κατά τη Δευτέρα Παρουσία, σύμφωνα με τις Γραφές, η Εκκλησία τιμά και ειδικά τη μνήμη τους τα δύο προαναφερθέντα Ψυχοσάββατα.

Το πρώτο Ψυχοσάββατο για φέτος, πέφτει στις 18 Φεβρουαρίου.

Με τη μνημόνευση των προσφιλών μας προσώπων που έχουν αναπαυθεί εν Κυρίω, εντάσσουμε τους προαπελθόντας αδελφούς, πατέρες και μητέρες και συγγενείς, στην παρούσα ιστορία της Εκκλησίας, που δεν αποτελείται μόνο από τούς ζώντες, αλλά και από όλους αυτούς που δεν είναι παρόντες. Τα Ψυχοσάββατα μας θυμίζουν πως δεν είναι απόντες, αλλά βρίσκονται ανάμεσά μας μέσα στην Εκκλησία καί στην ιστορία μας.

Με αυτό τον τρόπο η μνήμη τους είναι αιώνια ζωντανή. Γι ‘αυτό το λόγο ψέλνουμε “Αιωνία η μνήμη”.

Αν θέλετε να μνημονευθούν ονόματα υπέρ αναπαύσεως, προσκομίσετε ένα φάκελο με τα ονόματα καθώς επίσης τα κόλλυβα και πρόσφορο (αν επιθυμήτε) στην εκκλησία ως ακολούθως:

Παρασκευή στις 6 μ.μ. 

Σάββατο πρωή στις  9 π.μ.

Παρακαλούμε όπως τοποθετήσετε μια κάρτα με το ονομά σας στο πιάτο με τα κόλλυβα.

SATURDAY OF THE SOULS

Psychosavvato (Saturday of the Souls) is called the Saturday before the Lent (Apokreos Sunday) and the Saturday before the Pentecost.

Although all Saturdays of the year are dedicated to the souls of Christians who have fallen asleep over the centuries, in the hope of their resurrection at the second Coming of Christ, according to the Scriptures, the Church honors and especially their memory on the two aforementioned Psychosavvata

The first Psychosavvato for this year, falls on February 18.

The commemoration in the Saturday of the Souls of all those who have departed remind us that they are not absent from our lives, but they are present in the history of the Church, which is not constituted only by those who are alive, but also, of all those who had been baptized members of it in the past. They may not be alive in flesh, but they remain alive in the memory of God and of the Church.

For this reason, we chant and pray so that their memory may be eternal.

If you would like the names of your beloved departed commemorated in our prayers, place the names in an envelope and bring the envelope to the church along with the kollyva and prosforo (if you elect to) as follows:

Friday at 6 p.m.

Saturday at 9 a.m.

Please place a card with your name inside your kollyva plate/bowl.

DONATION FOR PRAYERS

In case that you cannot attend or come to the church, for a minimal donation of $50, we will light up a Kandili  for the departed and Father Lambros will commemorate the names. 

At the same time, your donation offering will help sustain the church and its operations. 

This initiative is running at the same time as our other initiatives like light a candle (for $10) and give us the names of your Living or the Departed, or make a general donation} and all initiatives have to be processed separately.

By pressing the link Donate below, when you make your donation, and after choosing PayPal or Credit Card payment, under the amount, ( in the Add Note to GOCWI section), please  provide the name or names  for the Trisagion, Mnimosyno service, or praying for the names of the departed..

If you prefer using conventional p0stal service you may  send your donation by issuing a check to the Greek Orthodox Community of West Island.
If you encounter a problem communicate with us via email: helleniccommunity@bellnet.ca

SIGNUP TO OUR NEWSLETTER

OUR SPONSORS